Kompletné zariadenie dreveníc, chát, chalúp, penziónov, hotelov, domov, nábytkom z masívu.

NAJVYŠŠIA KVALITA

 dlhá životnosť nadčasovosť živá krása

Najväčší výber z masívu

v ponuke viac ako 900 produktov z masívu  

DOPRAVA

Tovar vám prepravíme až domov

Naša ponuka / menu +

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky www.lamadrevo.sk

Predávajúcim je Firma LAMA DREVO SK s.r.o.
so sídlom - ul. Mlynská 980/65
  Námestovo 029 01
IČO 44030541, IČ DPH 2022551179,
číslo účtu 4080822001/5600 PRIMA BANKA
.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) sú obchodnými podmienkami obchodnej spoločnosti LAMA DREVO SK s.r.o., Mlynská 980/65 Námestovo (ďalej len „predávajúci“), ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „pna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.lamadrevo.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.lamadrevo.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 205/2007 Z.z., zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dial’ku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajuceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, ak je kupujúcim fyzická osoba. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom predaji v platnom znení, ak je kupujúcim právnická osoba. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba, neprináleží kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle čl. 6 týchto všeobecných podmienok.

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovary a služby (ďalej taktiež len „tovar“) od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

2. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, tel: 02/58272162, e – mail: ba@soi.sk, v Žilinskom kraji, Inšpektorát I-SOI, Predmeská 71, 011 79 Žilina

3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.lamadrevo.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. 

4. Ustanovenia OP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a OP sú vyhotovené v štátnom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť len v slovenskom jazyku za účelom dodania tovaru na území Slovenskej republiky. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky. Kupujúci berie na vedomie, že tovar alebo služba môžu byť predávajúcim poskytnuté len v prospech osôb, ktoré neboli pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená vo vzťahu k uzatváraniu zmluvných vzťahov.

5. Znenie OP môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia OP.

6. Kupujúci odsúhlasením obsahu týchto OP vyjadruje súhlas s tým, že komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude prebiehať výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY 

·       Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov a služieb, ktoré predávajúci ponúka na predaj, a to vrátane cien jednotlivo ponúkaného tovaru. Cenové informácie poskytneme na základe vyplneného formulára. Ponuka predaja tovarov a služieb a ceny týchto tovarov a služieb ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu, alebo po vyplnení formulára.  Týmto ustanovením nie je dotknuté právo predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za indvividuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek ponuky na predaj tovarov a služieb umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa týchto tovarov a služieb. Uvedené sa zároveň vzťahuje na nákresy, vyobrazenie, rozmery a hmotnosť tovarov. Súčasťou tovaru nie sú dekoračné predmety, ktoré sú súčasťou vyobrazenia, ak osobitná 5. Po preverení dostupnosti tovaru a podmienok realizácie dodania tovaru kupujúcemu, predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho potvrdí kupujúcemu dostupnosť tovaru a spôsob jeho dodania. Pokiaľ je možné dodať kupujúcemu len časť objednaného tovaru, predávajúci uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi na elektronickú adresu kupujúceho. V prípade, ak to nevyžaduje potreba upresnenia objednávky, uskutočnenie uvedených krokov sa považuje za záväzné objednanie tovaru alebo služieb zo strany kupujúceho.

1. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu ai.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (e-mailom, písomne či telefonicky).

2. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou objednávky) a jej potvrdením zo strany predávajúceho zaslaným na elektronickú adresu kupujúceho.
 

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru. 

2. Prípadné zľavy z ceny tovarov poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.     Pri nákupe tovaru na objednávku :

 

a/ spotrebiteľ, resp. kupujúci  po potvrdení objednávky predávajúcim uhradí na účet predávajúceho zálohu vo výške 50 % ceny tovaru s DPH

b/ predávajúci potvrdí prijatie zálohy na účet /e- mailom, faxom / a tovar záväzne objedná

c/ po uhradení zálohy  už nie je možné objednávku zo strany kupujúceho stornovať ani zrušiť bez dohody s predávajúcim

d/ spotrebiteľ, resp. kupujúci doplatí cenu za tovar s DPH do plnej výšky pri prevzatí tovaru osobne.

5. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

1.  Predávajúci má právo už potvrdenú objednávku zrušiť v prípade, že tovar nie je z technických príčin možné dodať v dodacej lehote, alebo pokiaľ predávajúci alebo jeho dodávatelia tovar prestali vyrábať, prípadne dodávať. V takom prípade bude predávajúci bezodkladne kupujúceho kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu tovaru úplne alebo čiastočne uhradil, a kupujúci nesúhlasí s poskytnutím iného tovaru, a ani s náhradným iným plnením, s inou dodacou lehotou, vráti predávajúci kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 15 dní bankovým prevodom na jeho účet alebo adresu.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné zaslať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho, elektronicky na e-mailovou adresu: info@lamadrevo.sk

1. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru).

2. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodávka tovaru upraveného podľa priania kupujúceho (napr. individuálny výber čalúnenia nábytku podľa vzorkovníka ai.), na poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a došlo k úplnému poskytnutiu služby, ako aj na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený.Ak je predmetom zmluvy dodanie služby, nemožno od zmluvy odstúpiť v prípade, kedy kupujúci dal výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a služba bola súčasne úplne poskytnutá.

3. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu týmto vzniknutej.

4. Kupujúci je poučený, že tovar, ktorý predávajúci predáva je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý podľa § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102/2014 Z.z., predstavuje výnimku pri odstúpení od zmluvy zo strany spotrebiteľa

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU, DODACIA LEHOTA

1. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Dodanie objednaného tovaru alebo poskytnutej služby sa uskutoční v rámci dodacej lehoty, ktorá  je do 40 dní od objednania tovaru , alebo ktorú uviedol predávajúci v potvrdení objednávky kupujúcemu. Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho. V prípade platby bezhotovostným prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania čiastky dohodnutej kúpnej ceny vrátane súvisiacich poplatkov na účet predávajúceho. Pri kúpe viacero druhov tovaru s odlišnou dodacou lehotou platí najdlhšia dodacia lehota, aj keď predávajúci spravidla dodáva tovar naraz.

2. Spôsob doručenia tovaru si určuje kupujúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho ako osobný odber, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci.

3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní predávajúcim, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskutočnené dodanie tovaru vo výške dojednanej v objednávke podľa platného cenníka a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia podľa platného cenníka dopravy

Cenník : od 0,10 € do 0,60 € za km podľa  množstva objednaného tovaru.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení). Reklamáciu je možné podať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, elektronicky na e-mailovou adresu: info@lamadrevo.sk. Záručná doba na tovar  je 24 mesiacov.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe ním vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu v kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

5. Vzhľadom k tomu, že tovar je predávaný na základe vzorky alebo vyobrazení uvedených v katalógu, nebudú pri výrobkoch z priemyselne vyrábaných materiálov považované malé (minimálne) zmeny alebo odchýlky vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti ai. oproti vzorke alebo vyobrazeniu tovaru (považované) za jeho vady. V takom prípade sa výrobok bude považovať za zhodný v zmysle požiadaviek uvedených v kúpnej zmluve. Za vady nebudú ďalej považované odchýlky alebo zmeny vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti a i. ak sú väčšie ako minimálne alebo malé u výrobkov z prírodných materiálov (drevo, koža a i.), takýto tovar je v zhode s kúpnou zmluvou. Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté živlom, v dôsledku bežného opotrebenia, závady spôsobenej nesprávnym, nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnením, skladovaním alebo dopravou, závady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, ako aj iné poškodenia a závady z dôvodu na strane kupujúceho. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady čalúnenia a textilných častí nábytku spôsobené nesprávnym čistením. Záruka se taktiež nevzťahuje na poškodenia alebo závady spôsobené v dôsledku toho, že kupujúci nakladal s tovarom v rozpore s priloženým návodom.

6. Predávajúci má právo požadovať, aby kupujúci tovar odoslal na náklady a riziko predávajúceho alebo odovzdal tovar dopravcovi určenému predávajúcim. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonať opravu tovaru.

7. Ak sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne e-mailom, poštou alebo osobne do protokolu.

9. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté :

  • mechanickým používaním tovaru
  • používaním tovaru v podmienkach,ktoré nezodpovedajú svojou teplotou,vlhkosťou,chemickými a mechamickými vplyvmi prostredia
  • neodborným zaobchádzaním,alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
  • poškodením tovaru,ktoré kupujúci,alebo tretia osoba spôsobila sama
  • nadmerným zaťažovaním,alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami
  • prírodnými živlami,alebo vyššou mocou

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Do tej doby nesmie kupujúci tento tovar predať, založiť, darovať, prenajať alebo požičiavať. Kupujúci nemá právo s týmto tovarom disponovať bez predchádzajúceho výslovného súhlasu predávajúceho a nesie plné riziko za spôsobené škody, straty a zničenie tovaru.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

4. Zákazník má v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch v platnom znení v každej prevádzkarni predávajúceho možnosť vrátiť obalový materiál (zodpovedajúci druhu, tvaru a veľkosti predávaného tovaru). Pokiaľ zákazník nevyužije možnosť vrátenia obalu, je povinný v zmysle zákona o obaloch sám, na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť správnu likvidáciu obalov.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Upraviť registračné informácie".

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
Slovak Parcel Service s.r.o. , so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 , IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 3215/B

DHL Parcel Slovensko spol. s. r. o., so sídlom Na pántoch 18, Bratislava - Rača 83106, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.?100758/B

9.21. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 1410144.


11. DORUČOVANIE

1. V prípade, že nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je väčšina doručovaných správ doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

2. Správa je doručená:

• v prípade doručovania elektronickou poštou momentom jej odoslania do dispozičnej sféry adresáta elektronickej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
• v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
• v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
• v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb marným uplynutím lehoty pre uloženia a vyzdvihnutie zásielky a predloženia výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pri akýchkoľvek nejasnostiach nás telefonicky kontaktujte a pomôžeme Vám objednávku vypísať.

Obchodné podmienky spoločnosti LAMA DREVO SK s.r.o. sú platné od 25.9.2014